2016

Hokir Raglav
Lefi Sha'ah
Ain lo shachar
Tschok tschok
LeAyeifa
Sheket Ta'asiyati
Shiur Koma
Zbeng V’gamarnu
Talui VeOmed
Beitza Shelo Nolda
Bein HaMetsarim
Ketan Emunah
Pakim Ketanim
Makat Medina
Be’li Metsarim
Amad Baperets
Ko Lechai!
TsoCheik Mi ShetsoCheik AhCharon
B’Etio
Mishenet Kaneh Ratzutz
Nitpardah HaChavilah
Bechi Tamrurim
Ke’Fitzat Derech
Be’Ait U’ve'onah Achat
BeItzumo
Chadal Ishim
Yatsa S'charo Behefsedo
Holich Sholall
Davar Davur al Ofenav
Tovel Bashemen Raglo
Machloket Lesheim Shamayim
Alah BaMishkal
Yated NeEman
Haketsa'akatah
Kol Asher Ya'ale HaMazleg
Koteil Kanim
Ba'alil
Chalom V’Shivro
HaAlei BichTav
Al Kol Tzara Shelo Tavo
Od Hayom Gadol