2014

Pag Tokef
Tovel Vesheretz Beyado
Ba Bayamim
Pi Kama VeChama
Mul Shoket Shevurah
Yatzu Lo Monitin
Nakat Emdah
Yehareg Ve’al Ya’avor
Tachan Kemach Tachun
Chen Makom Al Yoshvav
Moshav Leitzim
Aleh Te’ainah
Kafah Alav Har Kegigit
Khazut Hakol
Bechevodo Uveatzmo
Hikdim refuah lamaca
HeElah Kheres Beyado
Nekifot matzpun
Gadash/Hidgish et hase-ah
Yesh Devarim Bego
Galah Et Ozno
Ba-u (Hatsadidm) L’Emek Hashaveh
BeAyin Yafa
Beleit Berairah
Makir Tova
Ozen kashevet
Charatz Et Leshono
Lo Leolam Chosen
Dafak et Harosh Bakir
Haritzpa Akumah
Tachu einav maire-ot
Tzarah Tzrurah
Tohar Hamidot
Bar Kayama
Even Derech
Higiya LeBinah
Rodef Betsa
Mas Sefatayim
Vitamin Pei
Gam Zo Letova
Mi shebeirach
Achat Uletamid
KeYad HaMelech
Bechol RaMac’h Eivarav
Pitputei beitzim
Beracha Levatala
Kol D’alim Gvar
BePhe Malei
Kevodo Bimkomo Munach
Al Tiftach Peh Lasatan
Pachaz Kamayim
Roeh Beavim Lo Yiktzor