2016

BeItzumo
Chadal Ishim
Yatsa S'charo Behefsedo
Holich Sholall
Davar Davur al Ofenav
Tovel Bashemen Raglo
Machloket Lesheim Shamayim
Alah BaMishkal
Yated NeEman
Haketsa'akatah
Kol Asher Ya'ale HaMazleg
Koteil Kanim
Ba'alil
Chalom V’Shivro
HaAlei BichTav
Al Kol Tzara Shelo Tavo
Od Hayom Gadol