2015

B’rerat Mekhdal
He'emid Panim
Sim Kaitz
Hanach Hatzidah
Omeid Al Parashat Derachim
Shtuyot Bemitz Agvaniyot
Maazan Kochot
Kanah Achiza
Etotav Beyadav
NiEir Chatzno
Mayim Sha’al – Chalav Natanah
Kol Korai Bamidbar
Tzel Heharim KeAnashim
Nezem Zahav BeAf Chazir
Min HaGoren U’min HaYekev
Poschim al Shtei HaSe’iphim
Yachas Gorer Yachas
Bein Hashitin
Bachatzi Peh
Bachur KaErez
Imrei Shefer
Na’eh Doraish VeNaeh Mekayeim
Azut Metzach
Ein Ashan Beli Esh
HeElim Ayin
Omdim min HaTzad
Bimkom She-ain Anashim Hishtadel Liheyot Ish
Pag Tokef
Tovel Vesheretz Beyado
Ba Bayamim
Pi Kama VeChama
Mul Shoket Shevurah
Yatzu Lo Monitin
Nakat Emdah
Yehareg Ve’al Ya’avor
Tachan Kemach Tachun
Chen Makom Al Yoshvav
Moshav Leitzim
Aleh Te’ainah
Kafah Alav Har Kegigit
Khazut Hakol