2015

Azut Metzach
Ein Ashan Beli Esh
HeElim Ayin
Omdim min HaTzad
Bimkom She-ain Anashim Hishtadel Liheyot Ish
Pag Tokef
Tovel Vesheretz Beyado
Ba Bayamim
Pi Kama VeChama
Mul Shoket Shevurah
Yatzu Lo Monitin
Nakat Emdah
Yehareg Ve’al Ya’avor
Tachan Kemach Tachun
Chen Makom Al Yoshvav
Moshav Leitzim
Aleh Te’ainah
Kafah Alav Har Kegigit
Khazut Hakol